bản đồ Tôn Trọng khu vực Phủ Lý-Hà Nam

Create Map

Do mỗi cá nhân chưa có điều kiện thích hợp để cùng nhau đi khảo sát, những mỗi thành viên nhóm chúng em đều tích cực tự giác khảo sát và đống góp ý kiến lên nhóm chung.

X