Qendra Zhvillimore e Bulqizes

Create Map

NoneQendra zhvillimore e Bulqizes eshte nje OJF e krijuar per qellime sociale.Vete emri nenkupton "Sensibilizim,Angazhim dhe Mbeshtje per zhvillimin e Bulqizes. Our NGO is focused on social issues. In english the name is awareness ,commitment and support for development of Bulqiza. Mission •Te jete prane njerezve ne nevoje duke i mbeshtetur dhe ndihmuar ato. • Të jetë zëri përfaqësues, të sensibilizoje, te angazhoje të mbështesë komunitetin e rrethit për ceshtjet sociale. • Te evidentoje vlerat kulturore dhe natyrore te rrethit te Bulqizes nepermjet aktiviteteve sensibilzuese dhe atyre argetuese e sportive.. To be close to the people we need help and support. To be the vioce,to raise the awareness,to encourage,to live up, to support and to increase the strength of the community for the social issues. To highlight cultural and enviromental values of our city,through awareness activities and entertainment and sportive events.

X