تحصیل پزشکی در روسیه

Create Map

تحصیل پزشکی در روسیه کشور روسیه دارای یکی از بهترین سیستمهای آموزش جامع در جهان است و 98 درصد جمعیت آن باسواد است.

X