تحصیل پزشکی در روسیه

Create Map

تحصیل پزشکی در روسیه کشور روسیه دارای یکی از بهترین سیستمهای آموزش جامع در جهان است و 98 درصد جمعیت آن باسواد است. در این کشور، تحصیلات برای کودکان 6 تا 15 ساله اجباری است که شامل تحصیلات ابتدایی برای سنین 6 تا 10 سال و پس از آن تحصیلات تکمیلی ابتدایی برای سنین 10 تا 15 سال میشود. اگر یک دانشآموز دبیرستانی بخواهد در مقطع بالاتر ادامه تحصیل دهد، باید از 15 تا 17 سالگی به مدرسه متوسطه برود. دورههای ابتدایی و متوسطه جمعا 11 سال به طول میانجامند و پس از اتمام آنها، به دانشآموز گواهینامه تحصیلات تکمیلی متوسطه اعطا میشود. https://omidar.ir

X